கனடிய தமிழர் விளையாட்டுத் துறையின் 28 ஆவது வருடாந்த தடகள விளையாட்டுப் போட்டி வெகு விமரிசை (Photos)

கனடிய தமிழர் விளையாட்டுத்துறையின் 28 ஆவது வருடாந்த தடகள விளையாட்டுப் போட்டி கடந்த 30.07.2016 காலை 9 மணிக்கு ஆரம்பமானது.

ரொறன்றோவில் உள்ள York University Keele Campus விளையாட்டுத் திடலில் இடம்பெற்ற விளையாட்டு விழாவில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சின்னம் சிறார்கள் முதல் கொண்டு பெரியவர்கள் வரை ஆர்வத்துடன் பங்கேற்று வெற்றிக் கிண்ணங்களையும் சான்றிதழ்களையும் பெற்றுக் கொண்டனர்.

2cbef6ae-b105-4b94-924d-f2d08e2e3a3c

3cabacad-1135-4e97-ba94-4660eddb5abd

3d4f8007-442c-4f8f-8de8-0dd9e366f04d

4ef65e33-8534-4c0e-aead-32778be68f2a

5ae43dfc-1495-46e8-92e0-e23778493041

5d8ebbec-ebb9-4b87-872b-801d97baa0ea

5e224da1-cdd8-47dd-b7e0-f8dfc83b695b

6b9456cc-4a37-453d-a626-70145912ac83

6dc236b5-fecd-46ce-974f-614cd80725ff

6f3b3314-aaa7-4b86-99c8-8e288578fb29

7bcf2e25-a97b-4674-bdac-51bb5200fc21

7c4ba17a-c60f-47e7-9b39-0a62ff39f5cf

7c4f6141-e388-4783-b1af-2d4f547eba4d

7cbcf4d8-f792-4877-9a40-f082d86d2729

7d5b4b97-3bf3-4a8d-b837-5dd8d23fdaed

7de81c7b-ea5b-4ae3-8d9b-e4b7940aa75e

7e056989-47cd-4137-a07b-81204c4af016

7eb58ee6-51ed-486a-9991-47d7b38cbecb

8b522235-a130-4b5b-8694-1d84d137d585

9a73f099-0b21-4561-baf1-a031fd5cd1ca

9c50531c-b3f9-47af-9b00-e20cb5d1788b

12af9d35-aa5c-434b-9636-5f1c9b75ccc5

14aa3ceb-8847-42b6-b8f0-225fcdf0d866

16f1e9f2-2e2c-49a8-81a5-4bad8857c364

23d385b4-c935-428a-ba42-2e79e29b6549

26c9ea28-5346-422f-a05e-8a8dee5897c2

34b028ce-b590-4c9e-b41c-29493cb6fbb0

036c6528-936b-48e5-9c2d-581f40674597

43c6416b-fe89-4f5d-9e72-bf03b55aeb40

48b70574-b7aa-437f-add3-d0722715a06b

60b37ed8-3c97-469e-b38e-27fbab2a50a5

66c3e27c-cc2a-4fcc-8ebf-cb3bcc7fc359

70c44ea2-9d3c-485a-9f67-82fc148db78d

71ccaa94-1acc-4af4-bbbf-2b1559375d07

73fc99e7-b265-4518-82cf-a9f4ef70707d

077d738f-94c1-42cd-9fa3-2b2d4db95c1b

78c3008d-4b3a-4e4f-ab3b-bce75490c3cb

79d509ec-bee0-482c-a100-4ccb863e0ac0

83f1fe32-a60f-4515-9cf4-ba1cdc2f4f7b

93afbbcd-0638-4c99-ac01-3bfcb68cc678

353ae567-86b6-47b5-89b8-e2885e6a1dab

731f6ded-8bfb-49df-b6b7-dc2cdd4d49eb

744d5e79-57f4-4507-8dc8-741defb98957

929e54a8-3296-46b1-86b0-4817015f11ea

3493d07c-4ecd-4026-96ff-0e9ffde8b6ec

5274f249-a358-4760-aa2e-45a3df9ffe9a

5525ce3c-26ec-44eb-a32b-8b1d58391fe1

6005f79e-66de-41d3-bb3f-0dd3e474f65f

6740dd6d-05e9-4836-ae83-d8adc024a41c

8654d362-10fe-4a87-ace8-0436342c3abf

9088e7f3-1352-4f59-bcc2-2385f562eff0

9325e19c-34f7-49d2-8677-abfafced314e

45011deb-3da0-4762-a8f5-8a359f239a03

77373a2d-df73-416a-b357-d8878faa5320

0668277b-4f8a-40e8-ba1e-e038ba9a0486

697177df-1e68-4c07-a68f-ac3b4cfc6eaa

2054219d-d3fe-49e5-96e2-7d62fadad281

7482082b-be1b-4a07-a032-1725b73e57ff

8002433c-b442-4322-b22c-986df4bec7c9

8488307d-770e-45e9-9106-61ad3f43979c

8584026b-bdd8-4380-898b-a09744b442c4

52632417-4123-4f6b-a277-34c97ebda4a4

a1edff05-71b1-48f8-835f-931944147f03

a34fea85-20b2-44be-a7f1-beca318ae2a2

a1474036-9e8e-44c4-b516-79e635e78f80

aaa0b389-d51d-4a20-9546-9aeb89f37ef9

acdc3693-91cd-4183-bf9f-31c9487fed74

ad3c2fe9-0602-48d6-9e66-7b6fe9eef7ea

b0b7b1be-ff1a-4fbb-92d7-d0048a6a06fa

b7ff8ce9-2875-44dd-9f12-21bbaf458477

b89bd47e-e904-4afe-a4c7-e19b0551a506

b903f91a-62a2-4793-8343-0c4618ace81e

b033425a-312f-4710-ad92-2e961562c0eb

b173490e-0ea5-45c7-955a-8080c7debd3b

bd723b1c-8825-483d-bc61-c13b9a0b49ea

c2b4e6f8-5aab-47c4-aa14-480f58fc45df

c5acb915-d4e9-45c2-a9f1-127059b75fcf

c808be18-9241-4b0b-85f2-c13d9aad83e3

cad2d954-9bd2-43d2-848a-059af509027c

cfb8f8e9-8987-48e3-9621-db5d6bd50487

d0f571a6-0e3c-4e30-80c3-9ab10787148d

d4b41a5d-e1c3-423d-842d-357876770f8b

d5d438f1-0e57-4c32-a302-91d2e1fa9527

d581dd2d-6beb-429e-9b32-6f341d338920

d795bb6d-85e1-4e3b-a4ef-f2de04c243b6

d2418da4-101c-42f3-9d50-53abba83a6c0

ddbd04d2-d797-4e64-b7e0-52a78cad3898

f6fc914a-43e9-4a95-be7c-08728ed5f0c6

f19cf654-367c-4baa-a923-6d23339f9195

f41d58c0-6334-4717-8244-ca0220ef925b

f713c5d8-692b-45cb-b275-bd458c921942

fbb6b468-e7f7-4f29-904e-cc360cfdb6a9

fe5ec202-b11c-4f60-99e4-2e6b4e2f1a5b

ffd5ea42-725b-4361-9373-75d4dccf407b

000c163c-6ef0-48d1-9682-533881fbe760

0b42bddf-13c3-40c4-a9cf-439718b29dc6

2b717b94-37b4-4244-a6b6-7c3de337d726