கல் வீசம்மா கல் வீசு

கல் வீசு மூதேவி கல் வீசு
கடையை உடைக்கலாம் கல் வீசு
லொட்டாய் அள்ளலாம் கல் வீசு
பொதுவாய்ப் பிரிக்கலாம் கல் வீசு

tamilcnn.lk

அப்பம் ஆட்சியில் கல் வீசு
அசமந்த ஆட்சியில் கல் வீசு
பூந்து அடிக்கலாம் கல் வீசு
பொருளை அள்ளலாம் கல் வீசு
தலங்கள் உடைக்கலாம் கல் வீசு
கலகம் செய்யலாம் கல் வீசு

சோக்காய் அள்ளலாம் கல் வீசு
சொகுசாய்ப் போடலாம் கல் வீசு
உழைக்கத் தெரியாது கல் வீசு
உள்ள பொறாமையால் கல் வீசு
தேரை தலைமையில் கல் வீசு
ஊரை அழிக்கலாம் கல் வீசு
பிள்ளை பெறாது கல் வீசு
பெறுபவனை அழிக்கக் கல் வீசு

காடையன் காவாலி கல் வீசு
மூடன் மூதேவி கல் வீசு
நாடு அழியக் கல் வீசு
நாயிலும் கீழாய் கல் வீசு
ஓட ஓட உன்னை விரட்டி
ஒரு நாள் அடிப்பார் அப்போது
மாடு போல் முட்டி திரிந்ததெல்லாம்
மடத்தனம் என்று புரிந்து கொள்வாய்

Mohamed Nizous

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்