கனடாவில் வெகு விமரிசையாக இடம்பெற்ற ஈழம் சாவடி (Photos)

கனடா பிரம்டன் பல்கலாச்சார விழாவான “ஈழம்சாவடி – 2016” நிகழ்வானது பிரம்டன் Soccer Center இல் வெகு விமரிசையாக இடம்பெற்றது.

கண்காட்சிகள், பல்கலாச்சார நிகழ்வுகள், பண்பாட்டு அம்சங்களுடன் நிகழ்வானது பிரமாண்டமாக இந்நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30