கிளிநொச்சியில் இடம்பெற்ற கூட்டமைப்பின் உயர்மட்டக் கூட்டம்

https://www.youtube.com/watch?v=TDxNE_4VMaE&feature=youtu.be