அம்பாறை மாவட்ட பட்டதாரிகளின் முதலாம் நாள் ஆர்ப்பாட்டம்