இலங்கை அரசுக்கு பாவ மன்னிப்பு வழங்கும் உரிமை தமிழ் மக்களுக்கே உள்ளது! சிவாஜிலிங்கம் அதிரடி

https://www.youtube.com/watch?v=VzQXAM7JMPc&feature=youtu.be