எங்களின் வாக்குகளால் தெரிவானவர் நீர்வழங்கல் அமைச்சராக இருந்தும் நீரின்றி உயிர் துறக்கும் நிலையில் நாம் உள்ளோம்

https://www.youtube.com/watch?v=3ve6-uWxIx4