ஐ நா பக்க அறை அமர்வுகளில் இராணுவ அதிகாரிகளிற்கு தக்க பதில் வழங்கிய சிறிதரன்

ஐ நா பக்க அறை அமர்வுகளில் இராணுவ அதிகாரிகளிற்கு தக்க பதில் வழங்கிய சிறிதரன்