கடல் நீரை நன்னீராக்கும் திட்டத்திற்கு யாழ். வடமராட்சியில் எதிர்ப்பு

https://www.youtube.com/watch?v=VNpRVikbW_Q