கண்டாவளை பிரதேச செயலகம் புதிய இடத்திற்கு மாறுவதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து ஆர்ப்பாட்டம்

https://www.youtube.com/watch?v=y7kJ-f2Pr0k