கல்முனை, பாண்டிருப்பில் சிறுவர் பூங்காக்களை திறந்தும், அடிக்கல்லும் நாட்டிய முதலமைச்சர்

https://www.youtube.com/watch?v=AosWwdkpc04