தமிழ் சி.என்.என் இன் உள்ளத்தில் இருந்து ஒருதுளி ரைஸ் பக்கெட் சவால் (Dinner Night) இன்று