தமிழ் மக்களுக்கான உரிமைகளை வென்றெடுப்போம்! மாவை சேனாதிராஜா தமிழ் சி.என்.என் இற்கு வழங்கிய பிரத்தியேக பேட்டி

https://www.youtube.com/watch?v=2KkkExScH8k