தூய நீருக்கான பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் ஒன்றியத்தின் தலைவர் பேட்டி

https://www.youtube.com/watch?v=Fa_kNqUKFx0