நல்லாட்சி அரசினால் காணாமல் போனோரின் உறவுகளின் கண்ணீருக்கு பதிலளிக்க முடியவில்லை!- சிறிதரன் எம்.பி

https://www.youtube.com/watch?v=laBw4KkEePY