நாங்கள் நாங்களாகவே நின்று கொண்டு விலை போகாத வண்ணம் எமது உரிமைகளுக்காக போராட வேண்டும்!- றோய்.ஜெயக்குமார்

https://www.youtube.com/watch?v=q6Ejigmakzo