நீதிமன்ற தாக்குதலில் மாணவர்களும் கைதாகினர்! கதறியழும் பெற்றோர்