மட்டக்களப்பில் தமிழ் சி.என்.என் இயக்குனரைக் கௌரவித்து அரியம் எம்.பி பேச்சு

https://www.youtube.com/watch?v=NbHlr8HE4eg