மன்னார் நகர சபை மற்றும் மன்னார் வர்த்தக சங்க பிரதி நிதிகளுக்கிடையிலான களேபரம்