மன்னார் பிரதான பாலத்தடி கடற்கரைப்பகுதியில் மலசல கூட கழிவுகள் கலப்பு

https://www.youtube.com/watch?v=dFLRvtglolk