யாழ். குப்பிளான் விக்கினேஸ்வரா மகாவித்தியாலயத்தின் வருடாந்த இல்ல மெய்வல்லுநர் போட்டி வெகு விமரிசை

https://www.youtube.com/watch?v=HJmIPCEMFR4&feature=youtu.be