யாழ்.சுன்னாகத்தில் உதயமானது தூயநீருக்கான பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் ஒன்றியம்

https://www.youtube.com/watch?v=xgRO5q1nXXU