யாழ். மன்னரின் போர்த் தெய்வமான வீரமாகாளி அம்மனின் தேர்த் திருவிழா வெகு விமரிசை

https://www.youtube.com/watch?v=n9BHJ0haf2w