யாழ். மருத்துவபீட மாணவர்களால் முன்னெடுக்கப்படும் மாகாண ஆரோக்கிய விழாக் கண்காட்சி இன்றுடன் நிறைவு

https://www.youtube.com/watch?v=9HYKlhpqow8