வடக்குக் கிழக்கு இணைந்த பூரண சுயாட்சியைத் தமிழ்மக்களுக்கு வழங்க இந்தியப் பிரதமர் இலங்கை அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும்

https://www.youtube.com/watch?v=7p7mijvuNTY&feature=youtu.be