வவுனியா தமிழ். மத்திய மகா வித்தியாலய மாணவர்கள் கணித விஞ்ஞான பிரிவில் மாவட்ட ரீதியில் முதலிடம்

https://www.youtube.com/watch?v=lNgN4LX0OcE&feature=youtu.be