பாராட்டி வாழ்த்துகிறோம்

செல்வி அச்சுதன் சானுஜா

ஐந்தாம் ஆண்டு புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த செல்வி அச்சுதன் சானுஜா கல்வியில் மேலும் பல சாதனைகளைப் படைத்து முன்னேற வாழ்த்துகின்றோம்.

செல்வி அச்சுதன் சானுஜாவை தமிழ் சி.என்.என் குடும்பமும் மனதார வாழ்த்துகின்றது.

தகவல்,
நல்லசாமி முகாமையாளர், செலிங்கோ (கல்முனை)

ghghghg