பாராட்டி வாழ்த்துகிறோம்

செல்வி வசந்தகுமார் ஜனுஸ்கா

ஐந்தாம் ஆண்டு புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த செல்வி வசந்தகுமார் ஜனுஸ்கா கல்வியில் மேலும் பல சாதனைகளைப் படைத்து முன்னேற வாழ்த்துகின்றோம்.

செல்வி வசந்தகுமார் ஜனுஸ்காவை தமிழ் சி.என்.என் குடும்பமும் மனதார வாழ்த்துகின்றது.

தகவல்,
நல்லசாமி முகாமையாளர், செலிங்கோ (கல்முனை)

CGHFGH