பாராட்டி வாழ்த்துகின்றோம்

பாராட்டி வாழ்த்துகின்றோம்

உடுவில் பிரதேச செயலகப்பிரிவின் சுன்னாகம் சமுர்த்தி சமுதாய வங்கி “எ” தரத்திற்கு தரமுயர்த்தப்பட்டமையும் மாவட்ட மட்டத்தில் இடத்தில் வெற்றி பெற்றமைக்காகவும் நிறுவன முகாமையாளரையும் ஏனைய உத்தியோகத்தர்களையும் பாராட்டி வாழ்த்துகின்றோம்.
தகவல்
உறவினர், நண்பர்கள் (பிரான்ஸ்)