பாராட்டி வாழ்த்துகிறோம்

புலமைப் பரிசிலில் சித்தியடைந்த மாணவர்கள்

ஐந்தாம் ஆண்டு புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த ரி.சைனப் ஹினா, எஸ்.எல்.எம்.ஜிசான், எம்.ஆர்.எம்.றிப்ஹி, ஏ.ஆர்.எம்.வஸிம், ஏ.ஜே.ஸிஹாப் ஹிஸைன், ஏ.ஜி.எம்.அப்ரார், ஏ.பி.ஏ.ரமஸாத், ஏ.ஜே.எம்.பஜீர் இவர்கள் கல்வியில் மேலும் பல சாதனைகளைப் படைத்து முன்னேற வாழ்த்துகின்றோம்.

இவர்களைதமிழ் சி.என்.என் குடும்பமும் மனதார வாழ்த்துகின்றது.
scholarship