திரு. தி.வேல்முருகன். அவர்கள் நேற்று (09-09-2021) தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் கவன ஈர்ப்பு…

திரு. தி.வேல்முருகன். அவர்கள் நேற்று (09-09-2021) தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்தார் தீர்மானத்தின் மீது நடைபெற்ற விவாதத்தில் திரு.வேல்முருகன். அவர்களின் ஆற்றிய உரை மற்றும் அதற்கு மாண்புமிகு இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் அளித்த பதிலுரை

பண்ருட்டி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இந்து அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமான கோயில் நிலங்கள் மற்றும் கட்டளை நிலங்கள் தனியாரால் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டு பட்டா மாற்றம் செய்யப்பட்டிருப்பது குறித்து தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் பண்ருட்டி தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான திரு. தி.வேல்முருகன். அவர்கள் நேற்று (09-09-2021) தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்தார் தீர்மானத்தின் மீது நடைபெற்ற விவாதத்தில் திரு.வேல்முருகன். அவர்களின் ஆற்றிய உரை 

கவன ஈர்ப்பு.

பண்ருட்டி ததொகுதி இந்து சமய அறநிலையத்துலறக்கு தசொந்தமொன

நிைங்கள் ஆக்கிரமிப்பு குறித்து.

மொண்புமிகு பபரலவத்தலைவர்: அவசர ப ொது முக்கியத்துவம் வொய்ந்த நிகழ்வு
குறித்த கவன ஈர்ப்பு. மொண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. தி.வவல்முருகன் அவசர ப ொது
முக்கியத்துவம் வொய்ந்த நிகழ்வினன மொண்புமிகு இந்து சமயம் மற்றும் அறநினையத்
துனற அனமச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்கு பகொண்டு வருவொர்கள். மொண்புமிகு
உறுப்பினர் திரு. தி.வவல்முருகன் அவர்கள் அதில் என்ன எழுதி பகொடுத்து
இருக்கிறீர்கவ ொ அனத மட்டும் வொசித்துவிட்டு உட்கொருங்கள் இன்னும் இரண்டு
வொய்ப்பு வரும்.
திரு. தி.பவல்முருகன்: மொண்புமிகு வ ரனவத் தனைவர் அவர்கவ , “என்னுனைய
ண்ருட்டி சட்ைமன்ற பதொகுதியில்” இந்து அறநினையத்துனறக்கு பசொந்தமொன
ல்வவறு வகொவில்களுக்கு பசொந்தமொன நூற்றுக்கணக்கொன வகொடி ரூ ொய் மதிப்புள்
பசொத்துக்கன யும் அது வ ொன்று தனி அறக்கட்ைன கள் என்கின்ற ப யரில்
ரம் னர அறங்கொவைர்கள் என்ற ப யரிலும் அவர்கள் ஆக்கிரமித்து அனு வித்து
வருவவதொடு மட்டுமல்ைொமல் கொலி மனனகன ரியல் எஸ்வைட் – ஆக மொற்றி
விற் னன பசய்து வருகிறொர்கள்.
மொண்புமிகு திரு. பி.பக பசகர்பொபு: மொண்புமிகு வ ரனவத் தனைவர்
அவர்கவ ,விவர அறிக்னகனய மொண்புமிகு உறுப்பினர்கள் வமனையில் உள்
கணினியில் கவனயீர்ப்பு என்ற தனைப்பில் திவவற்றம் பசய்யப் ட்டுள் து அனத
அனவ குறிப்பில் திவு பசய்து பகொள்ளுமொறு அன்வ ொடு வகட்டுக் பகொள்கிவறன்.

அறிக்லக

ண்ருட்டி சட்ைமன்ற பதொகுதிக்குட் ட்ை ண்ருட்டி நகர மற்றும் சுற்றுவட்ைொரப்
குதிகளில் உள் இந்து அறநினையத்துனறக்கு பசொந்தமொன 152 திருக்வகொயில்கள்
மற்றும் 7 கட்ைன கள் உள் ன வமற்கண்ை திருக்வகொயில்கள் மற்றும்
கட்ைன களுக்கு பசொந்தமொன நிைங்கள் மொண் னம பசன்னன உயர்நீதிமன்ற
உத்தரவின் டியும், வருவொய்துனற ஆவணங்களின் டியும், திருக்வகொயில்களுக்குச்
பசொந்தமொன பசொத்து திவவடு 1-15 திவவடு மற்றும் இதர திவவடுகள் மூைம்
ண்ருட்டி வட்ைத்தில் உள் 118 திருக்வகொயில்களுக்கு அ வீடு ணிகள் பசய்து
முடிக்கப் ட்டுள் து.

வமற்கண்ைவொறு அ வீடு பசய்யப் ட்டு வரும் திருக்வகொயில் நிைங்களில்
4 திருக்வகொயில்களுக்குச் பசொந்தமொன நிைங்களில் 75 ஆக்கிரமிப்புதொரர்கள்
கண்ைறியப் ட்டு 1959-ம் ஆண்டு இந்து சமய அறநினைக்பகொனைகள் சட்ைம்
விதி எண் 78-ன் டி சம் ந்தப் ட்ை திருக்வகொயில் பசயல் அலுவைர்க ொல்
அறிக்னககள் தயொர் பசய்யப் ட்டு கைலூர் உதவி ஆனணயர் ரிசீனனயில்
உள் து.
இதனன அடுத்து திருக்வகொயிலுக்கு பசொந்தமொன நிைங்கள் அ வீடு பசய்யும் ணி
பதொைர்ந்து நனைப ற்று வரும் நினையில் வினரவில் ஆக்கிரமிப்புகன க்
கண்ைறிந்து அவர்களிைம் இருந்து திருக்வகொயில் மற்றும் கட்ைன களுக்கு
பசொந்தமொன நிைங்கன திருக்வகொயில் வசம் சுவொதீனம் ப றவும், கட்ைன மற்றும்
திருக்வகொயில் ப யரில் ட்ைொ மொற்றம் பசய்திை நைவடிக்னக
வமற்பகொள் ப் ட்டுள் து.
நிர்வொகம் பசம்னமயொக நனைப றொத அருள்மிகு திரு விக்கிரமநொரொயண ப ருமொள்
திருக்வகொவிலின் கல் த்து இரொப் த்து முதல்நொள் உற்சவ கட்ைன திருவதினக,
அருள்மிகு பரங்கநொத சுவொமி திருக்வகொயிலின் நன்னய ொணி திருவிழொவில்
னவகொசி மொத ப ௌர்ணமி உற்சவ கட்ைன , வமைப் ொன யம் (வைனகைொசம்)
கிரொமத்தில் உள் இரொமொனுைர் கூட்ைத்தில் வதசொந்திளுக்கு தகுதியொதொரனண
தளினக பசய்தல் கட்ைன ஆகியவற்றின் ரம் னர அறங்கொவைர்கன இந்து
சமய அறநினையத்துனறயின் கீழ் சட்ைப்பிரிவு 53(2)-ன் கீழ் தற்கொலிக நீக்கம்
பசய்யப் ட்டு, ண்ருட்டி சரக ஆய்வொ னர சட்ைப்பிரிவு 53(4)-ன் கீழ் தக்கொரொக
நியமனம் பசய்யப் ட்டு கட்ைன பசொத்துக்களிலிருந்து வொைனகயொக 27.08.2021
அன்னறய வததியில் ரூ.5,65,900/- (ரூ ொய் 5 ைட்சத்து 65 ஆயிரத்து 900 மட்டும்)
வொைனக வசூல் பசய்யப் ட்ை கட்ைன யின் வங்கி கணக்கில் வரவு னவக்கப் ட்டு
நிர்வொகம் கவனிக்கப் ட்டு வருகிறது. கட்ைன யின் பசொத்துக்கன
தனிந ர்களிைமிருந்து மீட்கவும், கட்ைன யின் ப யரில் மீண்டும் ட்ைொ மொற்றம்
பசய்திை துனறயின் சொர்பில் வினரந்து நைவடிக்னக வமற்பகொள் ப் ட்டு வருகிறது.
மொண்புமிகு பபரலவத் தலைவர்: மொண்புமிகு திரு. தி.வவல்முருகன் அவர்கள்.
திரு. தி.பவல்முருகன்: மொண்புமிகு வ ரனவத் தனைவர் அவர்கவ , மொண்புமிகு
இந்து அறநினையத்துனற அனமச்சர் அவர்க ொல் அறிவிக்கப் ட்ை அறிக்னகயினன
டித்துப் ொர்த்வதன். அதில் 118 திருக்வகொயில்களுக்குச் பசொந்தமொன இைங்கள்
தற்வ ொது அ வீடு ணிகள் முடிக்கப் ட்டிருப் தொகவும், 75 ஆக்கிரமிப் ொ ர்கள்
கண்ைறியப் ட்டுடிருப் தொகவும் பதரிவித்து, வமலும் ை அறக்கட்ைன ,
அறங்கொவைர்கன சஸ்ப ண்ட் பசய்து தக்கர் அவர்கன நியமனம் பசய்து
தற்வ ொது வொைனக வசூல் பசய்யப் ட்டிருப் தொக ரூ. 5,65,900/- (ரூ ொய் 5 ைட்சத்து
65 ஆயிரத்து 900) குறிப்பிட்டிருக்கிறொர்கள்.

மொண்புமிகு அனமச்சர் அவர்கள் தமிழ்நொட்டின் ைமுனனகளில் அதிரடியொக
நைவடிக்னக எடுத்து அரசுக்கு பசொந்தமொன வகொயினை மீட்டு அரசின் கைொனொவிற்கு
பகொண்டுவந்து பகொண்டிருக்கிறொர், அந்த அடிப் னையில் என் ண்ருட்டி குதியில்
ை கொலி மனனகள் வகொயில்களுக்கு பசொந்தமொக இருக்கிறது.
அனத தற்வ ொது சிைர் அங்கு வீட்டு மனனக ொக மொற்றி விற் னன பசய்வதும்,
தனர வொைனகனய தனிந ர்களுக்கு ஆண்டு கணக்கில் நீண்ை குத்தனக விட்டும்,
தனிந ர்கள் ைொ ம் சம் ொதித்தும் பதொைர்கனதயொக இருந்து வருகிறது. தக்கர்
அ வில் நியமனம் பசய்யப் டுகிறவர்கள், இதில் பசன்று ஒரு துண்ைறிக்னக
விநிவயொகம் பசய்வதற்கு கூை, ஒரு வநொட்டீஸ் சர்வ் பசய்ய கூை அவர்கள்
அனுமதிக்கப் ைவில்னை. அவர்கள் மிரட்ைப் ட்டிருக்கிறொர்கள். நகர ஆனணயர்
அவர்கள் பகொடுத்த புகொர், கொவல் நினையத்தில் இதுவனர CSR-ல் இருக்கிறது.
முதல் தகவல் அறிக்னக திவு பசய்யப் ைவில்னை. கொவல்துனற துனணவயொடு, மற்ற
இைங்களில் கட்ைைங்கன எல்ைொம் இடித்து, அதனன இந்து அறநினைத்துனற
பசொத்தொக மொற்றி மொற்றி இருக்கிற நீங்கள், இந்த நிைங்கன , கொலி மனனகன
நூற்றுக்கணக்கொன வகொடி பசொத்துக்கள், கொலி இைங்கன உைனடியொக கொவல்துனற
இந்து அறநினைத்துனற மற்றும் வருவொய்த்துனற துனணவயொடு னகயகப் டுத்தி அனத
அரசின், இந்து அறநினையத் துனறயின் கட்டுப் ொட்டுக்குள் பகொண்டு வருவதற்கு
வ ொர்கொை அடிப் னையில் நைவடிக்னக வமற்பகொள்வொர்க ொ என் னத வகட்டு
அமர்கிவறன்.
மொண்புமிகு பபரலவத்தலைவர்: மொண்புமிகு. இந்து சமயம் மற்றும் அறநினையத்
துனற அனமச்சர் அவர்கள்.
மொண்புமிகு திரு. பி.பக.பசகர்பொபு: மொண்புமிகு வ ரனவத் தனைவர் அவர்கவ
மண்புழு உறுப்பினர் அவர்கள் கூறிய அனனத்துவம கைந்த 125 நொட்களுக்கு முன்பு
நனைப ற்ற பசயல்கள். மொண்புமிகு தமிழக முதல்வர், த தி அவர்களுனைய
தனைனமயில் அனமந்திருக்கின்ற இந்த அரசொனது, இது சட்ைத்தின் ஆட்சி. யொர்
தவறு பசய்தொலும் அதனன ொர ட்சமின்றி நைக்கின்ற ஒரு ஆட்சி. (வமனசனயத்
தட்டும் ஒலி).
மொண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் வ சும்வ ொது குறிப்பிட்ைொர் 118 இைங்களில் நிை
அ னவ ஆய்வு பசய்வதன். 75 அக்கிரனமப் ொ ர்கன கண்டுபிடித்திருப் தொக
கூறினொர். பமொத்தம் இருப் து 152 இைங்கள். அதில் 118-ல், 75 வனர
வந்திருக்கிறது. மீதம் 34 இைங்கன நிை அ னவ ஆய்வு பசய்ய இருக்கின்வறொம்.
அதில் வமலும் ஆக்கிரமிப்புகள் கண்டுபிடிக்கப் ட்ைொல் உைனடியொக அது குறித்து
நைவடிக்னக எடுக்கப் டும். முதற்கட்ைமொக அறக்கட்ைன க்குச் பசொந்தமொன 7
இைங்களில் ஆய்வு பசய்யப் ட்ைவ ொது, அதில் தவறு என்று கண்ைறியப் ட்ைவுைன்
ரம் னர அறங்கொவைர் அறக்கட்ைன னயச் சொர்ந்தவர்கள் நீக்கிவிட்டு, அதனுனைய

சொர்பு ஆய்வொ னர தக்கரொக நியமித்து, சுமொர்5 ைட்சத்து 60 ஆயிரம் ரூ ொனய
அந்த அறக்கட்ைன க்கு பசொந்தமொன இைங்களில் குடியிருப் வர்களிைம் வசூல்
பசய்து, அனத திருக்வகொயில் கணக்கில் வங்கியில் பசலுத்தப் ட்டு, அதனன
முனறயொக அறக்கட்ைன க்கு பசைவிைப் ட்டுக் பகொண்டிருக்கின்றது. அவதவ ொை
ட்ைொ மொற்றம் பசய்திருப் னத கண்ைறியப் ட்டு, உைனடியொக மொவட்ை ஆட்சியர்
அவர்களின் கவனத்திற்கு பகொண்டு பசன்று, அந்தப் ட்ைொ மொற்றத்னதத்னதயும்
ரத்து பசய்ய மொண்புமிகு தமிழக முதைனமச்சர் அவர்கள் நைவடிக்னக எடுத்து
இருக்கின்றொர். ஆகவவ, பவகு வினரவில் 78-ன் கீழ் தற்வ ொது நைவடிக்னக எடுக்க
துனண ஆனணயர் ரிந்துனரக்கிறொர். அந்த 75 இைங்கன யும் இன்னும் ஒரு
மொதத்திற்குள் இந்து சமய அறநினைத்துனற தன்வசம் னகப் ற்றும் என் னத
மொண்புமிகு வ ரனவத் தனைவர் அவர்கள் வொயிைொக அன்வ ொடு பதரிவித்துக்
பகொள்கிவறன். (வமனசனயத் தட்டும் ஒலி)
திரு.தி.பவல்முருகன்:மொண்புமிகு வ ரனவத் தனைவர் அவர்கவ , மொண்புமிகு
அனமச்சர் அவர்கள் எடுத்த நைவடிக்னகக்கு நொன் நன்றி பதரிவித்துக் பகொள்கிவறன்.
இன்று கூை நம்முனைய..
மொண்புமிகு பபரலவத் தலைவர்: மொண்புமிகு உறுப்பினர் நன்றி பசொல்லி உனரனய
முடித்துக் பகொள்ளுங்கள்.
திரு.தி.பவல்முருகன்:மொண்புமிகு வ ரனவத் தனைவர் அவர்கவ , இன்று கூை
நகரொட்சி நிர்வொக ஆனணயர் அவர்கள் பசன்று அந்த இைத்தில் வநொட்டீஸ் சர்வீஸ்
பசய்ய பசன்று இருக்கிறொர். அவர் மிரட்ைப் ட்டு அனுப் ப் ட்டு இருக்கிறொர்.
இன்றும் அவர்கள் தனி ந ர்கள், தனியொர் கொர், வ ருந்னத நிறுத்தி வொைனக வசூல்
பசய்து பகொண்டிருக்கிறொர்கள். இந்து அறநினையத் துனற மூைம் ஏற்கனவவ கொவல்
நினையத்தில் புகொர் பகொடுக்கப் ட்டுள் து. வமலும் அந்த புகொரின் மீது நைவடிக்னக
எடுத்து, இந்து அறநினையத்துனற அந்த இைத்னத உைனடியொக தன் கட்டுப் ொட்டில்
பகொண்டு வருவதற்கு நைவடிக்னக வமற்பகொள் வவண்டும் என்ற வவண்டுவகொன
முன்னவத்து மொண்புமிகு அனமச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்கு பகொண்டு வந்து
அமர்கிவறன்.
மொண்புமிகு பபரலவத் தலைவர்:மொண்புமிகு இந்து சமயம் மற்றும்
அறநினையத்துனற அனமச்சர் அவர்கள்.
மொண்புமிகு பி.பக.பசகர்பொபு: இதற்கு தில் பசொல்லிவய ஆகவவண்டும் தனைவவர.
மொண்புமிகு வ ரனவத் தனைவர் அவர்கவ இந்த ஆட்சினய ப ொறுத்த அ வில்
இந்த ஆட்சியில் மொண்புமிகு முதைனமச்சர் அவர்கள் தனைனமயில் இயங்குகின்ற
கொவல் துனறனய ப ொறுத்த வில் யொரும் உருட்டி மிரட்டி எல்ைொம் ணிய
னவக்கமுடியொது. யொரொக இருந்தொலும் புகொர் என்று வந்தொல், அவர்கள் மீது
நைவடிக்னக எடுக்கப் டும். இந்து சமய அறநினையத் துனறனய ப ொறுத்த வில்

வரைொறு கொணொத வனகயில் இன்னறக்கு நிைங்கள் னக ற்றிக் பகொண்டிருக்கிவறொம்.
இன்று மொனைகூை சுமொர் 47 கிரவுண்ட் இைம் வை ழனியில் தனியொர் ஆக்கிரமிப்பில்
இருந்து 1,750 ரூ ொய் மொத வொைனக கட்டிக் பகொண்டிருந்து, தனியொருக்கு ை
நிகழ்வுகளுக்கு அதனன வொைனகக்குவிட்டு வகொடிக்கணக்கில் சம் ொதித்துக்
பகொண்டிருந்த நிைம் 46 கிரவுண்ட் இைம் 200 வகொடி ரூ ொய் மதிப்புள் அந்த
நிைத்னத இன்று மொனை னகயகப் டுத்த உள்வ ொம் என் னத பதரிவித்துக் பகொண்டு,
இந்த நிைங்கள் மீட்பு என்ற வவட்னை மொண்புமிகு தமிழக முதைனமச்சர் அவர்கள்
தனைனமயிவைவய பதொைரும், பதொைரும், பதொைரும் என் னத மொண்புமிகு வ ரனவத்
தனைவர் அவர்கள் வொயிைொக மொண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் பதரிவித்துக்
பகொள்கிவறன்.

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்