தமிழ் மக்கள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட தமிழினப் படுகொலையை சித்தரிக்கும் ஊர்திப்பயணம் யாழ்ப்பாணம் நல்லூரில் அமைந்துள்ள “தமிழினப்படுகொலை சாட்சிய முற்றத்தில்”

தமிழ் மக்கள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட தமிழினப் படுகொலையை சித்தரிக்கும் ஊர்திப்பயணம் நல்லூரில் அமைந்துள்ள “தமிழினப்படுகொலை சாட்சிய முற்றத்தில்”

கருத்துக்களேதுமில்லை

உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்