மாற்றத்தை நோக்கிய பயணத்தில் மக்கள் சக்தியின் கொழும்பு மாநாடு

(அஸ்ஹர் இப்றாஹிம்)

தேசிய மக்கள் சக்தியின்  மாற்றத்தை நோக்கிய பயணத்தில் கொழும்பு மாவட்ட பெண்கள் மாநாடு ஞாயிற்றுக் கிழமை இடம்பெற்றது.

ஆயிரக்காணக்கான பெண்கள் மாற்றத்தை நோக்கிய பயணத்தில் பங்கேற்றனர்